Kan inte nå servern

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR ONLINEAUKTIONER

Gäller från 2022-02-21

1. UPPDRAGETS ART OCH OMFATTNING
1.1 Bukowski Auktioner AB (”Bukowskis”) åtar sig för föremål som emottagits till försäljning i Sverige som kommissionär att på nedan angivna villkor för kommittentens (”Säljarens”) räkning på auktion försälja av Säljaren inlämnade föremål på företagets webbplats för onlineauktioner.

1.2 Bukowski Oy Ab åtar sig för föremål som emottagits till försäljning i Finland som kommissionär att på nedan angivna villkor för (”Säljarens”) räkning på auktion försälja av Säljaren inlämnade föremål på företagets webbplats för onlineauktioner.

1.3 Säljaren ska vara registrerad hos Bukowskis med fullständiga uppgifter enligt Bukowskis rutiner för att få sälja föremål på Bukowskis onlineauktioner. Vid förändringar av registrerade uppgifter ska Säljaren själv anmäla detta till Bukowskis. Bukowskis förbehåller sig rätten att neka registrering eller avregistrera utan angivande av skäl.

1.4 Bukowskis kan även komma att sälja föremål till ett överenskommet fast pris.

1.5 Hänvisning nedan till ”Bukowskis” ska innebära hänvisning till Bukowski Auktioner AB för avtal som gäller föremål som emottagits till försäljning i Sverige och Bukowski Oy Ab för avtal som gäller föremål som emottagits till försäljning i Finland.

1.6 Bukowskis har, om inte annat avtalats, rätt att försälja inlämnade föremål på det auktionsformat (slagauktion eller onlineauktion) och på det kontor som Bukowskis finner lämpligt och marknadsföra föremålet på annat sätt än via marknadsplatsen. Bukowskis har, om inte annat avtalats, frihet att försälja inlämnat föremål vid det auktionstillfälle som Bukowskis anser kan ge det bästa resultatet eller då Bukowskis anser detta lämpligt. Bukowskis har rätt att ändra tidpunkt för eller ställa in auktionen.

1.7 Vid försäljning via slagauktion gäller istället Bukowskis försäljningsvillkor för slagauktioner.

1.8 Försäljningsprovision och avgifter utgår till Bukowskis enligt aktuell prislista.

1.9 Kontaktuppgifter till Bukowskis i Sverige är; Bukowski Auktioner AB, org.nr. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, e-post: info@bukowskis.com, telefon: +46 8-614 08 00 och till Bukowskis i Finland; Bukowski Oy Ab, org.nr. 0906523-0, Mastgatan 4-6, FI-00160 Helsinki, e-post: info.fi@bukowskis.com, telefon: +358 9 668 91 10.

2. INLÄMNING/MOTTAGANDE AV FÖREMÅL
2.1 I samband med katalogiseringsarbetet undersöks de inlämnade föremålen närmare. Först efter sådan undersökning bestämmer Bukowskis om föremålen ska medtas vid auktionsförsäljningen.

2.2 Säljaren garanterar att denne har oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas in till Bukowskis för försäljning eller, om Säljaren saknar oinskränkt äganderätt till föremålet, ska Säljaren informera om detta och vem ägaren är samt med skriftligt dokument kunna styrka sin behörighet att sälja och uppbära likvid för inlämnade föremål.

2.3 Säljaren eller den som inlämnar föremål är skyldig att upplysa Bukowskis om kända fel och brister hos föremålet.

2.4 Bukowskis förbehåller sig rätten att avböja uppdraget utan angivande av skäl och utan rätt till ersättning för Säljaren. Bukowskis förbehåller sig rätten att även vid en senare tidpunkt, då föremålen publicerats, ensidigt och utan rätt till ersättning för Säljaren besluta att inte medta föremålen vid auktionsförsäljningen om tveksamhet uppkommer rörande föremåls äkthet, äganderätten till föremål eller annan enligt Bukowskis bedömning väsentlig omständighet. Även i dessa fall gäller vad som anges i avsnitt 8 nedan.

2.5 Om Bukowskis beslutar att inte medta föremålen ska Säljaren underrättas om detta.

3. FÖRVARINGS- OCH FÖRSÄKRINGSANSVAR
3.1 Bukowskis håller mottagna föremål försäkrade mot skada i samband med exempelvis inbrott, brand och vattenskada samt stöld upp till ett värde motsvarande åsatt utropspris minus försäljningsavgifter eller klubbat pris minus försäljningsavgifter, om ej separat avtal om högre försäkringsvärde slutits. För det fall något utropspris inte åsatts och vid värderingsuppdrag gäller istället det preliminära värderingsvärdet.

3.2 Skador på föremål orsakade av Bukowskis eller någon som Bukowskis svarar för ersätts om oaktsamhet föreligger från Bukowskis sida. Bukowskis ansvarar inte för smärre skador som kan uppstå på föremål vid visning eller hantering, exempelvis skador på ramar och tavelglas, naturliga förändringar i material som sprickbildningar i trä m.m.

3.3 Bukowskis har rätt att avhjälpa skada på föremål istället för att lämna ersättning i de fall Bukowskis finner det lämpligt.

3.4 Bukowskis är inte skyldigt att ersätta Säljaren för någon skada överstigande det lägre av försäkringsvärdet enligt ovan, acceptpris minus försäljningsavgifter eller 10 000 000 svenska kronor (SEK).

3.5 För det fall Bukowskis ersatt Säljaren för ett föremål har Bukowskis hädanefter äganderätt till och rätt att återta föremålet.

3.6 Bukowskis uttar en försäkringsavgift, se aktuell prislista.

4. BESKRIVNING OCH UTROPSPRIS
4.1 Bukowskis avgör om inte annat överenskommits vilken beskrivning och bilder som ska ges föremålen vid katalogisering och marknadsföring samt vilket utropspris som ska åsättas desamma. Utropspriset är baserat på en marknadsanpassad värdering av föremålet inför auktionen. Utropspriset utgör endast en bedömning och en vägledning för köpare och det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga utropspriset. Med utropspris avses ej acceptpris (minimipris). För bestämmande av acceptpris se avsnitt 6.

4.2 Bukowskis har rätt att ändra och/eller komplettera sådan beskrivning som anges i punkt 4.1.

4.3 Det åligger Säljaren att hålla sig underrättad om under vilken beskrivning föremålen säljs samt att uppmärksamma Bukowskis på eventuella fel i beskrivningen som Säljaren känner till.

4.4 Bukowskis ansvarar inte för felaktiga eller ofullständiga kataloguppgifter såvida uppgiften inte är väsentlig. Bukowskis ansvar gäller enbart i förhållande till Säljaren och är under alla förhållanden begränsat till 10 000 000 SEK.

5. FÖRSÄLJNINGSVALUTA
Föremål som emottagits till försäljning i Sverige värderas, säljs och betalas i SEK. Samtliga avgifter som tillkommer för dessa föremål är i SEK. Föremål som emottagits till försäljning i Finland värderas, säljs och betalas i euro (EUR). Samtliga avgifter som tillkommer för dessa föremål är i euro (EUR).

6. ACCEPTPRIS OCH BEVAKNINGSUPPDRAG
6.1 Med bevakning avses att Bukowskis för Säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet acceptpris. Acceptpriset får inte överstiga utropspriset. Acceptpriset ska bekräftas i kontrakt eller via e-postmeddelande. Vid utropspris upp till 3 999 SEK/399 EUR kan bevakning ej överstiga 2 000 SEK/200 EUR. Om utropspriset är 4 000 SEK/400 EUR eller mer får bevakning ske till maximalt 80 % av föremålets utropspris.

6.2 Undantag gäller för temaauktioner och i vissa fall kan acceptpriset istället bestämmas individuellt i en överenskommelse mellan Bukowskis och Säljaren.

7. ÅTERKALLELSE AV FÖRSÄLJNINGSUPPDRAG
7.1 Säljaren äger rätt att dra tillbaka ett säljuppdrag, dock ej i det fall föremålet har publicerats.

7.2 För ett återkallat säljuppdrag uttas avgift enligt gällande prislista.

7.3 Om Säljaren inte avhämtat föremålet inom en av Bukowskis angiven tidsfrist, har Bukowskis rätt att debitera en lagringsavgift enligt gällande prislista samt kostnader för transport till, och förvaring i, externt lager. Lagring sker på Säljarens bekostnad och risk.

7.4 Punkt 8.2 och 8.4 är tillämpliga vid Säljarens återkallelse av försäljningsuppdrag.

7.5 Bukowskis äger rätt att hålla inne föremålen såsom säkerhet för fordran som Bukowskis har gentemot Säljaren.

7.6 Återkallelse av försäljningsuppdraget ska ske skriftligen.

8. EJ SÅLDA FÖREMÅL
8.1 Bukowskis har rätt att omförsälja återropade föremål på auktion. Bukowskis har då även rätt att reducera utrops- och acceptpris enligt vad Bukowskis finner lämpligt. Sådan omförsäljning sker högst tre gånger om inte annat särskilt avtalas.

8.2 Om Bukowskis inte längre avser att omförsälja föremålet lämnas meddelande via post eller e-post om detta till Säljaren. Om Säljaren inte avhämtat föremålet inom fem (5) arbetsdagar efter den sista auktionens slut eller annan av Bukowskis angiven tidsfrist, har Bukowskis rätt att debitera en lagringsavgift enligt gällande prislista samt kostnader för transport till, och förvaring i, externt lager. Lagring sker på Säljarens bekostnad och risk.
Bukowskis kan på Säljarens begäran förmedla hemkörning av föremålet, på Säljarens bekostnad. Bukowskis äger även rätt att skänka föremål som förblivit osålda till en välgörenhetsorganisation om följande förutsättningar är uppfyllda: i) ingen har lämnat något bud på föremålet, (ii) föremålet har inte haft ett ursprungligt utropspris som överstigit 1 500 SEK, (iii) föremålet har inte avhämtats eller begärts hemkört inom ovan föreskriven tid och (iv) Säljaren har inte inom samma tid meddelat Bukowskis att Säljaren kommer att hämta föremålet.

8.3 För det fall ett föremål har blivit återropat äger Bukowskis rätt att fram till dess att föremål avhämtats efterförsälja återropade föremål till ett fast pris utan budgivning, under förutsättning att efterförsäljningen sker till ett pris som inte understiger det överenskomna acceptpriset enligt avsnitt 6 ovan.

8.4 Skulle föremål inte vara avhämtat inom tre (3) månader efter det att Säljaren har anmanats att hämta det och i anmaningen har upplysts om att föremålet annars kan komma att säljas efter en viss tid, har Bukowskis rätt att sälja föremålet i enlighet med reglerna i lag (Sverige 1985:982 och Finland 688/1988) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. Bukowskis avgör i dessa fall vilket pris som kan godtas. Bukowskis har därvid rätt att från erhållet belopp tillgodogöra sig ersättning för lagrings- och transportkostnader. Efter avräkning kommer eventuellt överskott att överföras till Säljaren. Har Bukowskis inte lyckats sälja föremålet och har föremålet haft ett ursprungligt utropspris som inte överstiger 1 500 SEK, har Bukowskis rätt att skänka föremålet till en välgörenhetsorganisation i enlighet med punkt 8.2.

9. ÅNGERRÄTT
Den försäljning som sker via Bukowskis omfattas av ångerrätt enligt den svenska lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler/den finska konsumentskyddslagen (38/1978). Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Bukowskis rätten att utan föregående meddelande till Säljaren ånyo publicera föremålet för budgivning i enlighet med de villkor som följer av avsnitt 6 och 8 ovan, varpå Bukowskis inte bär något ekonomiskt ansvar gentemot Säljaren för förändringar av föremålets slutpris vid en omförsäljning. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Bukowskis även rätten att återkräva eventuell utbetald ersättning från Säljaren.

10. REDOVISNING/UTBETALNING
10.1 Preliminär avräkning skickas per e-post direkt efter auktionens slut. I de fall Säljaren ej uppgett giltig e-postadress är Säljaren skyldig att kontakta Bukowskis för slutgiltigt besked.

10.2 Information om klubbade priser lämnas via www.bukowskis.com.

10.3 Utbetalning görs från Bukowskis senast trettiofem (35) dagar efter onlineauktionen under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och att reklamation, hävning eller utnyttjande av lagstadgad ångerrätt ej skett. Vid försäljning till konsument har köparen en lagstadgad ångerfrist om fjorton (14) dagar från att köparen tagit föremålet i sin besittning (ångerfrist). Om köparens ångerfrist inte har löpt ut vid tiden för ordinarie utbetalning senareläggs utbetalningen till Säljaren till fem (5) bankdagar efter ångerfristens utgång, förutsatt att köparen inte inom ångerfristen meddelat Bukowskis att köparen önskar utnyttja sin ångerrätt. Har köparen meddelat Bukowskis detta men inte returnerar föremålet i lagstadgad tid (returfrist) har Bukowskis rätt att kräva fullgörande av köpet gentemot köparen. I sådant fall senareläggs utbetalningen till Säljaren till fem (5) bankdagar efter returfristens utgång (dvs. till maximalt tjugoåtta (28) dagar, plus fem (5) bankdagar, från tidpunkten då köparen anses ha tagit föremålet i sin besittning).

10.4 Bukowskis håller erhållna betalningar från köpare avskilda på klientmedelskonto i enlighet med lagen om redovisningsmedel.

10.5 Utbetalning sker endast till bankkonto inom EU eller till annat konto som Bukowskis godkänner. Säljaren ansvarar för att kontouppgifterna är korrekta. Bukowskis har rätt att neka tredjemansbetalningar, dvs. betalning från någon annan än köparen. För det fall Säljaren har en förfallen skuld till Bukowskis har Bukowskis rätt att kvitta utbetalningen mot sådan skuld.

10.6 Bukowskis har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen och svarar inte gentemot Säljaren för köparens fullgörande av köpet. Detta gäller även ersättning för skada som en försenad eller utebliven betalning kan vålla Säljaren. Eventuell skadeståndstalan mot köpare som inte fullgör sin betalningsskyldighet förs därmed inte av Bukowskis utan att särskild överenskommelse träffas därom med Säljaren.

11. ANSVAR FÖR FEL
11.1 Säljaren uppmärksammas på att föremålen säljs enligt de Allmänna villkor som Bukowskis generellt tillämpar för köpare. Säljaren erinras om att köparen kan komma att göra gällande fel eller brist i sålda föremål eller framställa andra krav i enlighet med vad som framgår av Bukowskis Allmänna villkor för köpare och/eller tvingande konsumenträttslig lagstiftning.

11.2 Om Bukowskis gentemot köpare av föremål blir ansvarig för fel har Bukowskis rätt att ersätta köparen och kräva ersättning av Säljaren motsvarande värdet av Bukowskis felavhjälpande eller motsvarande de ersättningar som utgetts till köparen.

11.3 Säljaren ansvarar även för föremålets äkthet. Skulle föremålet exempelvis enligt Bukowskis bedömning utgöra en förfalskning, vara förknippat med penningtvätt eller finansiering av terrorism eller vara utsatt för stöld eller restitution har Bukowskis rätt att återbetala köparen och därefter kräva motsvarande ersättning av Säljaren. För det fall Bukowskis bedömer att ett föremål inte är äkta kommer polisen att informeras.

11.4 Om köparen vill häva köpet har Bukowskis rätt att bestämma om hävningen ska accepteras. Om köpet hävs har Bukowskis rätt men inte skyldighet att omförsälja föremålet enligt avsnitt 8.

11.5 Bukowskis har ensidigt rätt att flytta, avsluta eller ändra auktionslängd för en auktion på grund av tekniska eller andra omständigheter som Bukowskis anser nödvändiggör detta, oavsett om omständigheterna har legat inom Bukowskis kontroll.

11.6 Såvida inte annat följer av tvingande lag ansvarar Bukowskis aldrig för direkta eller indirekta skador som Säljaren kan drabbas av med undantag för om Bukowskis gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet. Säljaren är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att förebygga, förhindra eller begränsa förlust eller skada.

12. ÖVERLÅTELSE
Bukowski Auktioner AB har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt ingånget avtal med Säljaren till Bukowski Oy Ab. Säljaren ska underrättas om överlåtelse sker.

13. FORCE MAJEURE OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
Om Bukowskis eller Bukowskis underleverantör förhindras eller fördröjs att fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor, t.ex. vid inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning, på grund av force majeure-händelse ska Bukowskis vara befriad från skadestånd och andra påföljder, förutsatt att Bukowskis inom skälig tid informerar Säljaren om förhållandet. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Som force majeure-händelse avses oförutsedd omständighet som ligger utanför Bukowskis kontroll t.ex. naturkatastrof, eldsvåda, översvämning, krig, krigsliknande händelse, revolution, konfiskering, beslag, atomkärnprocess, terrorism/terrorhandling, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd eller arbetskonflikt.

14. PERSONUPPGIFTER, PENNINGTVÄTT M.M.
14.1 Bukowskis lyder under bestämmelserna i den svenska lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218), den finska dataskyddslagen (1050/2018) samt EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Bukowski Auktioner AB, org.nr. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, e-post: info@bukowskis.com, telefon: +46 8-614 08 00, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du som Säljare lämnar till Bukowskis.

14.2 Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som lämnats i samband med Bukowskis tjänster eller i övrigt inom ramen för ett avtalsförhållande till Bukowskis, används för administration och fullgörelse av Bukowskis skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev m.m.

14.3 Personuppgifterna kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register.

14.4 Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom den koncern som Bukowskis ingår i och till företag som koncernen samarbetar med.

14.5 Bukowskis tillämpar lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i all sin verksamhet. Denna lagstiftning bygger på tvingande EU-direktiv. Ytterligare personuppgifter kan som en följd av detta komma att behandlas av Bukowskis.

14.6 Säljaren har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Bukowskis har registrerat och hur dessa uppgifter används. Säljaren har även rätt att begära att Bukowskis rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om Säljaren. Den som inte vill att hans/hennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring ska skicka en skriftlig begäran om detta till Bukowskis.
För mer information om Bukowskis hantering av personuppgifter se Bukowskis integritetspolicy www.bukowskis.com/privacy.

15. OLIKA SPRÅKVERSIONER
Dessa villkor har översatts till andra språk (för närvarande svenska, engelska och finska). Vid eventuella skillnader mellan olika språkversioner har den svenska versionen av villkoren företräde.

16. KLAGOMÅL
Vid klagomål där parterna inte lyckas komma överens har du som konsument bosatt inom EU möjlighet att i Finland vända dig till Konsumenttvistenämnden, www.kuluttajariita.fi/sv och i Sverige till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även använda EU-kommissionens plattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats.

17. TVIST
Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende föremål som upptagits till försäljning i Sverige ska avgöras enligt svensk lag och vid allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans. Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende föremål som upptagits till försäljning i Finland ska avgöras enligt finsk lag och vid allmän domstol i Finland med Helsingfors tingsrätt som första instans. Bukowskis har även rätt att söka Säljaren vid domstol i dennes hemvist.